راه خوشبخت شدن
بهترین راهکار برای خوشبخت شدن و اتخاذ تصمیمات صحیح در زندگی چیست؟
تحقیقات روان شناسی نشان داده که وقتی انسان هیجان زده می شود عقل و خرد او به یک سوم افت پیدا می کند چه مثبت و چه منفی چه عاشق و چه عصبانی .پر از خشم و نفرت و یا محبت افراطی و...

تصمیم گیری صحیح،ای کیو

یعنی اگر 180 درجه IQ یاضریب هوشی داشته باشیم و جزو نوابغ باشیم وقتی هیجان زده می شویم ضریب هوشی مان به 60 می رسد که نرمال ضریب هوشی 100 است. یعنی مثل یک آدم عقب مانده تصمیم می گیریم. خونسردی آرامش و متانت و تصمیم نگرفتن در لحظه های خشم و عصبانیت و یا عشق زیاد راه درست زندگی کردن و موفق خوشبخت شدن است.